spacer.png, 0 kB
Stange bygdebok - del 3 Skriv ut E-post
Artikkeloversikt
Stange bygdebok - del 3
Side 2
Side 3
Side 4
Side 5

Hedmark tingbok 1752-1756.

Fol. 460. Ao. 1755 den 27de Septbr. ble Rætten til efterstaaende Besigtigelses afhandling sadt paa Dragon Qvarteret Gaarden Ringnæs i Ottestad Fjerdingen udi Stange Præstegjeld, og betjent med efternevnte 6 Lavrættes-Mænd, nemlig Peder Clemetsen Atlungstad, Arve Rasmussen Atlungstad, Mads Ols. og Ole Bjørnsen Elton, Rasmus Eriksen Dæhlin, og Ole Mikels. Stør. Hvor da opsideren paa denne gaard Herman Olssen, indgav sin skriftlige Stevning, hvorved hand til dette Stæd, og efter Sorenskriverens Berammelse til denne Tiid haver indstevnt hans Hjemmelsmand
Steener Jonssen saavelssom hr. Sorenskriver Jens Ziegler, der skal kiende Sig Odols berættiget her til gaarden, til at bievære en lovlig besigtigelse, og taxation, over hvad stand gaarden var udi da Steener Joensen den antog, derom med det videre at anhøre Vidner, som under faldsmaal er indstevnt, som Stævnemaalet, der af velbemelte hr. Sorenskr. Ziegler egenhændig er paateignet, nærmere udviser af dato Ringsaker d.16 aprilis 1755, som blev oplæst. - Efter udraab mødte ikke Steener Jonssøn eller hr. Sorenskr. Ziægler. Stevnevidnerne Ole Pouls. Atlungstad og Tollev Peders. afhjemlede ved Eed, at de det producerede Stevnemaal, for meere end 2de maaneder siden lovlig haver forkyndt for Steener Jonsøn nu boende paa Berger i Edsvolds Præstegield. Citanten begiærede Sine tilstædehavende vidner afhørte; saavel de i Stevningen benevnte, som 2de godvillig mødende vidner Engebret Nøttestad Mikels. Nøttestad gl. 42 Aar, vant og forklarede, efterat Eedens Forklaring af Lovbogen, ble hannem med de fleere Vidner betydet, med Formaning til Sandheds Udsigende; at denne næstafvigte Sommer - 3de Aar siden, da auctionen blev her paa gaarden Ringnæs efter Sl. Capitain Herman Henrich Heyer, holden, befantes den store Stuebygning, bestaaende af 7 værelser neden til, og 7 - oven til, udi følgende tilstand: Væggerne paa Søndre, østre og væstre Kandt, var meget fordærvet, og for en stor deel meget forraadnet, Særdeles paa den væstre Side. Taget som er et Italiensk Tag tækket med Tejgelsteen og meget vanskelig at holde vedlige, lod vel Capitain Heyer nyelig før han døde tække og forbedre paa endeel Stæder, men samme var dog ikke drøp fri da auctionen efter hannem blev holdet. Gulverne udi Stor-Stuen, og de 2de derved værende Cammere vare da meget bedærvede, og for den største deel forradnede, og det fordi grunden sammestæds var meget Sumpig, saa at lunderne under gulvet vare afraadnede for det meste. Saa vare og gulvene i Kiøkenet, og det saakaldede Barne Kammer for det meste fordærvede og forradnede. Bielkerne udi de 2de Kieldere, som findes under denne Bygning vare gandske forradnede, og den Søndre Kjelder formedelst dens sumpige grund, som oftest opfyldt med vand. Bordklædningen paa den østre Væg var for en stor deel bedærvet, desligeste vare de 3de, uden fore værelserne, nemlig Stor-Stuen, Daglig-Stuen, og Barne-Kammeret, værende Trapper gandske forraadnet, saavelsom den ned i Hagen paa den væstre Side gaaende Trap. Svalen ved den nordre væg var og meget fordærvet. Eet Tækkelse over Trappen, som gaaer til Haugen, var og gandske forfalden, og forradnet, tillige med de dertil værende Traapper. Eendeel af Vinduerne vare brøstfældige, og endeel Ruder ude, men derpaa ved Vidnet ej noget Tahl. Vindue Karmene paa væstre og Søndre Side vare meget bedærvede.  Laptop AdapterJammerJammersLaptop BatteryChina DropshipChina WholesaleDVD Playeracekard 2ir4 sdhcr4 ds
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB